Skip to content

Kaip išlįst per rakto skylutę. Nepabėgau nuo investicinio gyvybės draudimo

Swedbank saugaus pensijų fondo sutartiesn utraukimas

Gvildenu klausimą – kaip pigiausiai išeiti iš Swedbank Saugaus Pensijų fondo. Paprasčiau tariant iš investicinio gyvybės draudimo. Mano pensijos fondui augant – auga ir administraciniai mokesčiai, kurie ima badyti akis. Ką daryt?

Paprasta reikia derėtis arba išeiti. Tikslas gana aiškus siekiu sumažinti kaštus tenkančius III pakopos pensijai.

Susipažinkite kaip techniškai ant popieriaus atrodo mokesčiai:

Swedbank Saugaus pensijų fondo mokesčiai

Dabar praktiškai kaip viskas atrodo konvertavus į eurus:

Swedbank Saugaus pensijų fondo rezultatų suvestinė 2021-05-30

Žinoma nėra kritiška, bet kadangi viskas mano portfelis suaudituota laikas paieškoti optimalesnių sprendimų, kurie taupytų pinigus. Pamaniau, galbūt lengviausias būdas būtų pasikeisti III pakopos fondą ar provider‘į. Klydau.

Belandžiodamas po Swedbank internetinę bankininkystę radau kelis fondus:

III pakopos pendijų fondai Swedbank

Apibendrinti visų Lietuvoje egzistuojančių III pakopos pensijų fondų administraciniai kaštai patogiai pateikiami Lietuvos banko suvestinėje.

Smalsaudamas susigundau išsiųsti užklausimą Swedbank.

Besočiai klausia:

Laba diena,

Jeigu aš nutrauksiu Saugaus pensijų fondą ir visas lėšas nukreipsiu į Pensijų fondas 100 (apriboto nutraukimo)?
Ar man reiks grąžinti GPM?
Ar laukia netęsybų, sutarties nutraukimo mokesčiai?

Ačiū

Swedbank atsakymas:

Laba diena, dėkojame, kad kreipėtės. III pakopos pensijų fondus „Swedbank” įsteigė 2019 m. pabaigoje. Kaip buvo paskelbta ir žiniasklaidoje (pvz. 15 min, https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/swedbank-darbuotojai-pensijas-gales-kaupti-atskirame-fonde-663-1210858), šie fondai nėra platinami ne „Swedbank” darbuotojams. Pagrindinė priežastis – kol kas nėra įdiegti klientams patogūs IT sprendimai (kad būtų galima sudaryti per interneto banką, matyti likučius ir kitaip stebėti savo pensijų sąskaitą interneto banke). Planuojama, kad įdiegus tinkamus sprendimus, procesus, ateityje šie fondai bus siūlomi ir ne „Swedbank” darbuotojams. Kada tai bus, kol atsakyti negalime, tačiau informacija bus skelbiama viešai. Papildomai pensijai kaupti šiuo metu galima rinktis tik siūlomą investicinio gyvybės draudimo paslaugą – „Saugus pensijos fondas”. Gražios dienos ! 

Aišku, jog neprieisiu prie šių fondų bent jau trumpuoju periodu. Kągi reikia pasidomėt VMI kokia procedūra, mokesčiai lauktų nutraukus ar keičiant investicinio gyvybės draudimo sutartį.

Besočiai klausia VMI:

Laba diena,

Noriu paklausti kaip yra interpretuojama VMI, jeigu dabar kaupiu pensiją III pakopos fonde Swedbank’e. Noriu parduoti investicinius vienetus ir nukreipti į kitą Swedbank valdomą III pakopos fondą. Nenuimčiau nei cento, visus pinigus nukreipčiau naujojo fondo vienetams įsigyti.

Kaip būtų traktuojama tokia transakcija?
Ar man reiktų grąžinti GPM mokesčių lengvatą, kuria pasinaudojau?

Ačiū!

VMI atsako:

ATSAKYMAS Į KLAUSIMĄ APIE IŠMOKŲ IŠ PENSIJŲ FONDO APMOKESTINIMO NUOSTATAS

Gerbiami Besočiai (pridėjau nuo savęs čia),

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo organizavimo sąlygas ir tvarką valdymo įmonės valdomuose pensijų fonduose reglamentuoja Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas (toliau — PSPKĮ). Pagal šio įstatymo nuostatas, teisė į pensijų išmokas įgyjama, kai pensijų fondo dalyvis sukanka pensijų fondo taisyklėse nurodytą pensinį amžių arba kai teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, arba kai nutraukia sutartį (išstoja iš pensijų fondo ir nepereina į kitą pensijų fondą).

Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) kompetenciją paaiškiname, kad jeigu paklausime pateiktu atveju pagal su pensijų fondo valdymo įmone sudarytą pensijų kaupimo sutartį pereisite į kitą pensijų fondą, tai tuo momentu Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – GPMĮ) nustatytų mokestinių prievolių Jums neatsiras. Pagal Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymą ar pagal PSPKĮ sudarytų pensijų kaupimo sutarčių nuostatų aiškinimas nepriskirtas VMI kompetencijai, todėl ar Jūsų minimu atveju „dėl investicinių fondų vienetų pardavimo“ būsite laikomas perėjusiu į kitą pensijų fondą, informacijos turite kreiptis į pensijų fondo valdymo įmonę.

Papildomai paaiškiname, kad mokestinės prievolės Jums atsirastų, jeigu gautumėte pensijų išmokas (pinigais arba natūra, pvz., jeigu gautu atlygiu būtų užskaityti Jūsų įsipareigojimai). Gyventojo iš pensijų fondo gauta išmoka apmokestinama pajamų mokesčiu, išskyrus atvejus, kai esant nustatytoms sąlygoms, išmoka (dalis išmokos) gali būti priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms ir pajamų mokesčiu neapmokestinama.

Atvejai, kada išmokos, gautos iš pensijų fondų (III pakopa) gali būti priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, nustatyti GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 12, 16 ir 16-1 punktuose.

Pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 16 ir 16-1 punktų nuostatas, nuolatinio Lietuvos gyventojo iš pensijų fondų gautos pensijų išmokos pajamų mokesčiu neapmokestinamos, jeigu:

– pensijų kaupimo sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 5 metai ir

– išmoką gaunantis pensijų fondo dalyvis (gyventojas) yra sulaukęs 55 metų (taikoma iki 2012-12-31 sudarytoms pensijų kaupimo sutartims) arba

– išmoką gaunančiam gyventojui iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto pensijų kaupimo sutarties sudarymo metu galiojusiame VSDPĮ[1] yra likę ne daugiau kaip 5 metai (taikoma nuo 2013-01-01 sudarytoms pensijų kaupimo sutartims) arba

– išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis.

Tuo atveju, kai gyventojas išstoja iš pensijų fondo ir nepereina į kitą pensijų fondą, tai gauta išmoka pajamų mokesčiu neapmokestinama, jeigu iš pensijų fondo išstojama ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo pensijų kaupimo sutarties sudarymo dienos ir išmoką gaunantis pensijų fondo dalyvis (gyventojas) yra sulaukęs 55 metų[2] arba išmoką gaunančiam pensijų fondo dalyviui (gyventojui) iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto pensijų kaupimo sutarties sudarymo metu galiojusiame VSDPĮ yra likę ne daugiau kaip 5 metai[3].

Kai gyventojas pereina į kitą (valdomą tiek tos pačios, tiek kitos valdymo įmonės) pensijų fondą, tai nustatant 5 metų terminą turėtų būti išlaikytas pradinės (pirminės) sutarties sudarymo tęstinumas, jeigu tokia sutartis nėra nutraukiama ir gyventojui neišmokamos lėšos, t. y. gyventojui perėjus iš vieno pensijų fondo į kitą, 5 metų terminas skaičiuojamas nuo pirmosios sutarties sudarymo datos.

Jeigu tenkinamos GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 16 ar 16-1 punktuose nustatytos sąlygos, tai visa iš pensijų fondo gauta išmoka pajamų mokesčiu neapmokestinama, nepriklausomai nuo to, ar gyventojas naudojosi GPMĮ 21 straipsnyje[4] nustatyta lengvata, ar ne.

Jeigu pensijų išmoką nėra pagrindo priskirti neapmokestinamosioms pajamoms pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 16 ar 16-1 punktų nuostatas, gali būti taikoma GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 12 punkte nustatyta lengvata.

Pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 12 punkto nuostatas, pasibaigus pensijų kaupimo sutarties terminui arba išstojus iš pensijų fondo ir neperėjus į kitą pensijų fondą, neapmokestinamosioms gyventojo pajamoms gali būti priskiriama išmokos dalis, lygi pagal sutartį sumokėtoms įmokoms, kurias mokėjo gyventojai ir kurios nebuvo atimamos iš pajamų GPMĮ 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

Jeigu mokamos įmokos buvo atimamos iš pajamų GPMĮ 21 straipsnyje nustatyta tvarka, tai nustatoma, kokia jų suma iš gautų pajamų buvo atimta. Iš gyventojo pajamų GPMĮ 21 straipsnyje nustatyta tvarka atimta įmokų suma negali būti priskirta gyventojo neapmokestinamosioms pajamoms.

Atsakymas parengtas vadovaujantis aktualia GPMĮ redakcija. Gyventojo pajamos apmokestinamos pagal GPMĮ nuostatas, galiojančias faktišku pajamų gavimo momentu, t. y. pensijų išmoka būtų apmokestinama/neapmokestinama pagal išmokos metu galiojančias GPMĮ nuostatas.

Šis paaiškinimas parengtas pagal Jūsų išdėstytas aplinkybes. Jei paaiškėtų kitokių ar papildomų svarbių aplinkybių, pasiliekame teisę situaciją įvertinti kitaip.

Dėkojame, kad kreipiatės.

[1] Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas.

[2] Taikoma pensijų kaupimo sutartims, sudarytoms iki 2012-12-31.

[3] Taikoma pensijų kaupimo sutartims, sudarytoms nuo 2013-01-01.

[4] Pagal GPMĮ 21 straipsnio nuostatas gyventojas iš savo metinių pajamų gali atimti sumokėtas pensijų įmokas į pensijų fondus ir susigrąžinti dalį sumokėto pajamų mokesčio.

Atsakymas vertas milijono. Pagarba!

Nors jeigu atvirai iki galo nesuprantu.

Mano situacija po Swedbank atsakymo, jog kiti III pakopos fondai prieinami tik banko darbuotojams, taipogi pasikeitė. Mano sąlyga dabar tokia, kas nutiktų, jeigu pereičiau į kitą įmonę su savo krepšeliu. Ar būtų nuskaičiuoti GPM už 7 metų laikotarpį? Ar visgi tai nebūtų traktuojama kaip išėjimas iš III pakopos pensijų sistemos?

Tęsiu paieškas, bičiuliai, ir laukiu investicinės sąskaitos projekto arba kada mūsų įmonė pradės motyvuoti savo darbuotojos tiesioginėmis įmokomis į III pensiją pakopą, kas pakeistų visą business case.

2 komentarai “Kaip išlįst per rakto skylutę. Nepabėgau nuo investicinio gyvybės draudimo”

 1. Įsidarbink į Swedbank kad ir trims mėnesiams ir galėsi įsigyti tuos „tik darbuotojams” skirtus fondus 🙂

  1. Dabar jau nemesiu kelio dėl takelio 🙂 bet užskaitau kaip idėją, Aivarai!
   Įdomu kiek man to GPM priskaičiuotų, nes buvo situacijų kai galėjau jo daugiau susigrąžinti. Kaip vertintų tokią situacijas.
   Žodžiu, daug dar čia miglos.
   Komunikacija su VMI kokybiška, bet vangoka.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *